Toplumsal Barış Meclisi

Herkesin bildiği üzere toplumsal, etnik ve mezhebi çatışmalar toplumların birliğine ciddi etkileri vardır.  Geçtiğimiz senelerde, birçok ülkede bu türden çatışmaların sivil kazanımların altını oymak için dış güçler yararına kullanıldığına tanıklık ettik.  Suriye’deki toplumsal yapı oldukça heterojen bir mahiyet arz etmektedir.  Bu heterojen yapı rejim ve şebbihalarının işlediği vahşet nedeniyle çok büyük zararlar görmüştür. Toplumsal yapının maruz kaldığı bu zararlar nedeniyle toplumsal gerginlik artmış, rövanş, intikam, sürgün etme ve yıkıma yol açılmıştır. Ülkede yaşanan savaş da buna eklenince, bazı gençlerin abartılı çatışmalara meyil ettikleri gözlemlenmiştir. Bu bağlamda toplum uzun soluklu devam edebilme imkânı olan tehlikeli bölünmelere gebedir.

Bu nedenle, şu anda, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde kapsamlı bir toplumsal hareketin düşünsel ve idari bir çerçevesini inşa etmek en önemli önceliklerden biridir.  Bu vesile ile rejim düşmeden ve rejim düştükten sonra bu bölünmelerin ve bölünmelerin Suriye halkı üzerine etkilerinden mümkün olabildiğince önüne geçmek amaçlanmaktadır. “Toplumsal Barıştan” maksat da budur.  Bu amacın gerçekleşmesiyle sağlanacak toplumsal barış ve yardımlaşma Suriye halkının kendi devletini inşasına,  şehirlerinin ve kasabalarının maruz kaldığı ağır yıkımın telafisine imkân sağlayacaktır.  Toplumsal barışın en iyi şekilde tahakkuku kendi çıkarlarını koruma adına bunları kullanmaktan çekinmeyen iç ve dış düşmanlara direnişte en önemli hattı temsil etmektedir.  Toplumsal barışın sağlanması devrimden sonra Suriyelilerin dünya önünde gurur duyacakları önemli bir konu olacaktır.

Bu nedenle SMDK, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde örgütlü toplumsal barış için yerel meclisleri bünyesinde barındıran Toplumsal Barış Meclisi’ni oluşturmuştur. Zorba rejimin ısrarla yok etmeye çalıştığı toplumsal barışın muhafazası büyük bir rüya, zor bir iş gibi görünmektedir.  Her ne kadar sorunlar karşısında teslim olmak, çözümünde başarısız olmak sorunların çözümünü zorlaştırsa da kamu yararını korumaya yönelik samimi toplu çalışma ve çabalar birçok şeyin tahakkuk etmesini imkân verecektir.

Toplumsal Barış Meclisi bütün kendi ülkesini ve milletine dair kaygı sahibi Suriyelilere tek tek çağrı girişimidir.  Bu mecliste diğer kardeşleriyle birlikte özgür ve güçlü bir Suriye’nin inşası için imkânları nispetinde elinden geleni yapması çağrısıdır.

Suriye halkı diğerkâmlığı ile meşhurdur ve zaman bu şehadet edecektir.

Hedefler

SMDK’nın birimlerinden olan Toplumsal Barış Meclisinin üyeleri SMDK genel kurulu tarafından belirlenmiştir. Suriye’de toplumsal barışın tesisine yönelik çalışmalar yürüten Meclis’in hedefleri şu şekildedir;

 1. Suriye’de toplumsal barışın tesis edilmesi…
 2. Meclisin ve Toplumsal Barış Meclislerinin çalışmalarını idare etmek.

Görevleri

 • Toplumsal Barış Meclislerinin kalkınma ve gelişmesine yönelik genel politikanın belirlenmesi, hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak, çalışmalarını denetlemek ve geliştirmesine yardımcı olmak.
 • Hedeflerin gerçekleşmesi için yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte kişilerle görüşmek.
 • Toplumsal Barış adına konferanslar düzenlemek, çalıştaylar, seminerler gerçekleştirmek.
 • Toplumsal Barış Meclislerinin çalışma planlarının belirlenmesi, hesapların ve genel bütçelerin denetlenmesi ve rapor hazırlanması
 • Resmi, gayrı resmi makamlar ve çeşitli toplumsal organizasyon ve kurumlarla iletişimin kurallarının belirlenmesi
 • SMDK ile koordineli bir şekilde, Toplumsal Barış Meclisi ve Yüksek Meclisin mali ve idari yönetmeliklerin hazırlanması

İdari Yapı

 • Suriye Meclis Başkanı
 • Suriye Meclis Başkan Yardımcısı
 • Suriye Meclis Özel Kalemi
 • Meclis Üyeleri, 19 kişiden müteşekkil olup bütün Suriye bölgeleri birer kişi ile Şam ve Halep biri merkezi biri kırsaldan olmak üzere iki temsilciyle temsil edilmektedir. Ayrıca Maliye, Adalet ve İç İşleri bakanlıklarından birer temsilci bulunmaktadır. Meclis üyeleri 30’a yükseltilebilir.
 • Meclis’in idari mekanizması, meclis başkanının yardımcısı ve özel kalemi ile istişare ederek tayin edilmektedir.
 • Meclis üyeleri altı aylık süreyle (görev süresi uzatılabilir) kendi aralarından meclis başkanı, başkan yardımcısı ve özel kalem seçerler. Bunlardan herhangi biri görev bırakır ya da bıraktırılırsa yerine yenisi seçilir. Meclis üyelerinden en çok oyu alan seçilir.
 • Meclis başkanı, lüzum görmesi durumunda, oy hakkı olmaksızın, uzman ve tecrübe sahibi kişileri meclis oturumlarına davet edebilir.
 • Toplumsal Barış Meclisi
 • Suriye’nin bütün bölgelerinden heyetler Toplumsal Barış Meclisi başkanı, yardımcısı ve özel kalemini seçerler.  Daha sonra bu seçilenler kendi bölgelerinde Toplumsal Barış Meclisi kurarlar. Her bölgedeki meclis, bölgenin nüfusu ile orantılı olur. Her 200 bin kişiyi bir kişinin temsil etmesi amaçlanırken, üye sayısının 7’den az 15’den çok olmaması ön görülmektedir. Her meclis için bir başkan ve başkanı bağlı idari heyet olması gerekmektedir.
 • Her toplumsal barış meclisinin, asil taleplerinin tahakkukunu sağlamak için çeşitli alanlardan tecrübe sahiplerini kendine çekeceği bir ofisi olmaldır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home BİRİMLER Ulusal Barış Bürosu