Print this page

Suriye Sağlık Kurulu

Sağlık Kurulu, Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu Genel Kurulu’nun, Sayın Koalisyon Başkanı’nın yayınladığı karara dayanarak aldığı kararla kurulmuştur. Suriye muhalefeti ve devrimci güçler, Suriye içinde ve dışında tıbbi yardımın profesyonel bir çalışma yapılması gerektiğini idrak etmiş, sağlık dosyasının önemi ve Suriye’deki insani duruma etkileri nedeniyle Suriye Sağlık Kurulu oluşturulmuştur.

Suriye Sağlık Birimi,  sağlık kuruluşlarının faaliyetlerini rahatça yürütebildikleri, sağlık çalışmalarının rahatça yürütülebildiği,  bir zemin oluşturmak için çalışmaktadır. Bu vesileyle sağlık alanında tecrübe aktarımı, çok sayıda kurban vermiş ve vermeye devam eden Suriye’nin imkânlarına uygun sağlık kurumlarının gelişmesi için ortak planlama yapılması hedeflenmektedir.

Sağlık Birimi, mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılması, koordinasyonun sağlanması çalışmaktadır. Bu bağlamda ulusal girişim çerçevesinde herhangi yeni bir kurumun oluşmadan, daha yetkin bir milli sağlık kurumunun oluşturulması amacıyla mevcut oluşumların ıslah edilmesi planlanmaktadır.

Suriye Sağlık Birimi, milli meşruiyetine dayanarak,  milli yeterliliklerden hareketler SMDK’dan imkânları dâhilinde bütün yardımları istemektedir.  SMDK’nın yardımlarının, vatan evlatlarına sağlık hizmetlerinin sunması temel hedefi olan Birimin, hedeflerini gerçekleştirmesi noktasında önemli etkileri olacaktır.

Suriye Sağlık Kurulu’nun Önemi

Özel bir ihtisas birimi olarak Sağlık Kurulu, Özgür Suriye kalkışmasının omurgasını, devrimin önemli ayaklarından birini teşkil etmektedir.

Suriye Sağlık Kurulu, kendi alanında Suriye Devrimci Muhalefetin tanıdığı tek meşru merci olarak yüksek bir güvenilirliğe sahiptir.

Gelişmiş herhangi bir ülkede gerek savaş gerek barış durumunda Sağlık konusu özel bir öneme sahiptir.  Bu nedenle bulundukları bölgenin koşullarıyla uyumlu ve uzman olmayan herhangi bir grup ya da topluluğun sağlık meselesinin yükünü üstlenmesi imkânsızdır. Özellikle Suriye’deki durumun kendine özgülüğü dikkate alınırsa, genel olarak Suriye’nin yeterlilik ve kapasitesinin bilincinde olmak bir hayli önemlidir. Suriye halkının maruz kaldığı şiddet ve işlenen suçlar,  daha ilk günden itibaren tıp çalışanlarına yapılan baskılar, takibat ve tutuklamalar, tıbbi hizmet veren merkezlerin yıkıma maruz kalması, halka tıbbi hizmet verilmesinin önüne geçilme çabaları rejimin tıbbi çalışmalar karşısında verdiği reflekslerdir. Bu durum, bize, sağlık alanında çalışma yapmanın Suriye devriminin barışçıl Suriye devrimin mihenk taşlarından biri olduğunu göstermiştir.

Öyle ki; SMDK’da bu durumu idrak etmiş, Sağlık Kurulu’nun teşkiline öncülük etmiştir. Sağlık Kurulu’nun desteklenmesinde de aynı hassasiyeti göstermesini ümit ediyoruz.

İlkeler ve Hedefler

Sağlık Birimi şu ilkeler üzerine hareket etmektedir;

 • ·         Bütün Suriyelilerin rahatça ulaşabileceği biçimde sağlık hizmeti vermek. Çünkü, “Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olurayetinde de belirtildiği üzere sağlık hizmeti bütün insanları doğuştan gelen temel haklarındandır.
 • Sağlık hizmeti vermek için mümkün olan en iyi aletleri kullanmak suretiyle, tıbbi yardım, tedavi ve kontrollerin idaresi ve düzeni… Suriye içinde ve dışında bütün ilgili taraflarla koordineli biçimde tedavi ve hasta nakillerinin sağlanması…

Sağlık Kurulunun Faaliyetleri

Sağlık Kurulunun çalışmaları şu şekilde özetlenebilir;

 • Tıbbi yardım
 • Önleyici ve Tedavi edici Tıbbi müdahale
 • Rejimin düşmesinin ardından takip edilecek sağlık politikalarını belirlemek

Bu temel faaliyetler şu şekilde gerçekleşmektedir;

 1. Suriye’deki ihtiyaçları değerlendirmek, demografik çalışmalara katılmak
 2. Güvenli ve etkin ilaç temini, yerel ilaç üretime destek verilmesi ve idaresi
 3. Salgınlar, çevre hastalıkları ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi,  bunları önlemek için plan program geliştirilmesi
 4. Psikoloji ve akıl sağlının korunması
 5. Önleyici sağlık çalışmalarına önem verilmesi
 6. Savaşta ve barışta, Suriye’nin sağlık destek kapasitesinin artırılması için çalışmak
 7. Bütün toplumsal kesimlere sağlık hizmeti verilmesi noktasında adalete riayet edilmesi
 8. Sağlık eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına önem verilmesi, farklı ülke ve kurumlarla tecrübe aktarımı yapılması
 9. Sağlık kadrolarının sürekli olarak geliştirilmesi
 10. Sağlık güvenliği ve tıbbi çalışmaların düzeyini yükseltecek çalışma ve araştırmaların yapılması
 11. Sağlık hizmetlerinin kalitesini denetleyecek ve düzeyini yükseltecek kriterlerin belirlenmesi
 12. Sağlık alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumlara açık çalışma prensipleri getirerek, Suriye içerisinde sağlık çalışmalarının düzenlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi
 13. Arap ülkeleri ve diğer ülkeler ve farklı kurumlarla anlaşmalar imzalamak, anlaşmaların uygulanması noktasında takipçi olmak
 14. Sağlık hizmetlerine ilişkin kanunlar ihdasına iştirak etmek
 15. Farklı kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması, sağlık stratejilerinin geliştirilmesi
 16. Mevcut hastanelerin doktor, hasta bakıcı, ambulans görevlisi ve eczacılar gibi kadro ve lojistik açıdan desteklenmesi, gerek Suriye içinde gerek dışında hastanelerin kadro açıklarının belirlenerek ilan edilmesi
 17.  Suriye’deki sağlık meselesinin temel ihtiyaçlarına karşılık verecek biçimde, en iyi yatırım imkânlarını tespit etmek suretiyle yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışma
 18. Koalisyon içerisindeki destek veren taraflar, Koalisyon dışındaki hayır kurumları ve tıbbi kurumlar ve yabancı ülkelerle koordinasyon halinde Tıbbi projelerin finansmanının sağlanması
 19.  Sınırdaki a da kurtarılmış bölgelerdeki hastaneleri için en ucuz ve en kaliteli olmak üzere ilaç ve ara gereç kabilinden Tıbbi ihtiyaçların temini
 20. SMDK’ya bağlı Yerel meclisler bünyesindeki tıbbi birimlerin desteklenmesi, yardım babında yeterlilik ve idare açısından denetlenmesi… Gerekli değerlendirmelerin yapılmasının ardından SMDK’nın finansmanını sağladığı ölçüde tıbbi malzemelerin temini, yeni tıbbi projelerin desteklenmesi… Yerel Meclis bünyesindeki tıbbi birimler ve içerdeki hastaneler bu ilkeler çerçevesinde değerlendirilir. ( Bu bağlamda rejimin tehditlerine maruz kalmaması için, hastanelerin iç durumu hakkında tam bir gizlilik prensibi takip edilir.
 21. Çeşitli tıbbi projelerin ve hastanelerin desteklenmesi yönünde Mali birimin hesaplarını düzenlemek
 22.  Hasta ve yaralıların girdilerinin bulunduğu bir bilgisayar sisteminin kurulum ve düzenlenmesi
 23. Hayır çalışmaları düzeyinden ulusal kurumların inşası düzeyine geçişe zemin hazırlamak
 24. Tıbbi çalışmaların hedeflerinin gerçekleşmesi, bağımsızlığı ve milli niteliğinin garanti altına alınması yönünde çalışacak, uluslararası ilişkileri yürütecek ulusal bir aygıt oluşturmak
 25. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin gerek Arap gerek diğer ülkelerin gerçekleştirdiği konferans, oturum ve oluşumlarda temsil etmek
 26. Suriye’deki sağlık sorunlarının çözümü için çözüm yolları aramak
 27. Suriye’deki engelliler için çözüm yolları geliştirmek

Sağlık Biriminin Şeması

İlerleyen süreçte daha çok kişinin katılımını ve çalışma araçlarının enginleşmesini temenni etmek suretiyle Sağlık Kurulu’nun ilk oluşturula şeması aşağıdaki gibidir;

-Başkanlık-

 • Sağlık Kurumu Başkanı
 • Sağlık Kurumu Başkan Yardımcısı
 • Gaziantep Ofisi Müdürü
 • İdari Müdür
 • Mali Müdür

-Reyhanlı Ofisi-

 • Ofis Müdürü
 • Proje Sorumlusu
 • Tıbbi Yardım ve Yaralılar Sorumlusu
 • İç İşler Sorumlusu
 • Halkla İlişkiler Sorumlusu
 • Muhasebeci
 • Yönetici Sekreteri
 • Şoför

-Gaziantep Ofisi-

 • Ofis Müdürü
 • Halkla İlişkiler Sorumlusu
 • Mali Müdür
 • İdari Müdür

-Ürdün Ofisi-

 • Ofis Müdürü
 • Muhasebeci
 • Halkla İlişkiler Sorumlusu
 • Bilgi Teknolojileri Sorumlusu
 • Muhabir

Suriye’deki Bölgelerde Ofisler

Sağlık Kurulu, doğrudan kurul başkanına bağlı olmak üzere, Suriye’de sağlık konusunun ihtiyaçlarıyla koşut biçimde, Suriye içerisinde ofis, kurul be bölümlerini genişletmek istemektedir. Suriye içindeki yapılanmalar şu şekildedir;

 • Suriye’de faaliyet gösteren bütün organizasyonların temsilcilerinden müteşekkil bir istişare heyeti
 • Rehabilitasyon ve eğitim Bölümü
 • Hastane Yönetimi Bölümü
 • Bilgi ve İstatistik Bölümü
 • Planlama ve Uluslararası Yardımlaşma Bölümü
 • Organizasyonlar ve STK’lar Ofisi
 • Engelliler Bölümü
 • Salgın Hastalıklar ve Çevre Hastalıkları Bölümü