Türkmenler

Türkmenler, Suriye’deki toplumsal yapının temel birleşenlerinden birisidir. Suriye tarihine ve medeniyetine olumlu etkileri olmuş Türkmenler, Suriye’nin ulusal gidişatına bağlı olup, Suriye halkının vatanının birlik ve bütünlüğüne derinden bağlıdır. İki tarafın da dil, medeniyet gelenek ve göreneklerine dair bilgi sahibi olan Türkmenler, Arap ve Türk dünyası arasında medeniyet köprüsü rolü oynama istidadına sahiptir.

Türkmenlerin Büyük Suriye Devrimindeki Rolü

Türkmenlerin, Baascılık zihniyetine ve Esed rejimine muhalefeti onlarca yıl geriye gitmektedir. Rejimin bütün Suriye halkına karşı yürüttüğü baskıcı politikalar, Türkmen gençler ve aydınlar arasında devrimci muhalif düşünceyi beslemiştir.  Türkmenler özellikle, iki türlü baskıya maruz kalmaktaydı; ilki Türkmen oldukları için, ikincisi Suriyeli vatanperverler oldukları için.

Bu nedenle Türkmenler, bu diktatör rejim karşısında verdikleri mücadele sürecinde çok ciddi kayıplar vermiştir. Türkmenlere karşı en ciddi saldırılar doksanlı yıllarda, zorba rejimin yüzlerde Türkmen aydını tutuklamasıyla kendini göstermiş, aslı astarı olmayan suçlamalarla hapse atılmışlardır.

Suriye’deki Türkmen varlığına karşı savaş açılmasını en bariz ifadesi Türk kültürü ve diline karşı savaş açılmasıdır. Bu bağlamda Türkçe olarak basın yayın yasaklanmış, Türk kültürünün gelişmesi engellenmiş, konuya ilişkin çalışma yürüten kültürel organizasyonlara ruhsat verilmemiştir. Bunun yanında planlı ekonomik bir program ile Türkmen bölgelerinin kalkınması engellenmiş, başta dünyanın en güzel tatil bölgelerinden Suriye sahil şeridi başta olmak üzere Türkmenlerin mallarına el konulmuştur.

 Siyonist işgal direnme noktasında Ulusal iradenin yanında yer almış Golan Türkmenlerine bu rejim ihanet etmiş,  savaş sırasında Suriye’nin yanında yer almalarına karşılık, onları en temel hizmetlerin bile ulaşmadığı varoşlarda sefalet ve yoksulluğa mahkûm etmiştir.

Bu sebepler ve burada zikretmediğimiz benzeri birçok sebep nedeniyle Suriye Türkmenleri, Suriye devrimi başladığı günden itibaren devrime sıcak bakmış, barışçıl yöntemin takip edildiği dönemden askeri yöntemin takip edildiği döneme, bütün süreçlerde devrimin içinde yer almıştır.

Bu süreçte birçok Türkmen aktivist keyfi tutuklamaya maruz kalmış, rejimin cellatlarının hararetlerine muhatap olmuş,  Türkmenler yabancı ülkelere çalışmakla itham edilmiştir. Devrimde ikinci aşamaya geçildiğinde, devrim kendini ve masum evlatlarını korumak için silahlanmaya başladığında, Türkmenler bu süreçte en önde yer alarak, yaşadıkları bütün bölgelerde silahlı birlikler oluşturmuştur.  Diğer etnik gruplara mensup kardeşleriyle omuz omuza Esed rejimine karşı savaşmaya başlamıştır. İlk teşkil edilen Türkmen birlikleri arasında şunlar zikredilebilir:

  • Fatih Sultan Mehmet Birliği
  • Sultan Süleyman Birliği
  • Selçuklu Birliği
  • Sultan Selim Birliği
  • Enver el-Hak Birliği
  • Sultan Murad Birliği
  • Ashab el-Yemin Birliği
  • Türkmen Dağı Birliği

Bunlar ve bunların yanında birçok Türkmen birliği Suriye’nin çeşitli cephelerinde kahramanca mücadele etmektedir.

Bu birlik ve tugaylar Suriye’deki farklı etnik gruplara mensup kişileri de içermektedir. Bu durum Türkmenlerin bütün Suriyeliler için ortak bir hedef için çarpıştığının göstergesidir.

Türkmenleri de içerecek biçimde Suriye halkının yaşadığı zulüm ve maruz kaldığı zorbalık, hâkim rejime karşı muhalefet içeren herhangi bir partinin kurulması ve topluluğun teşkil etmesine imkân tanımamıştır.  Bu bağlamda Türkmenlerin hayır kurumları ve düşünce kuruluşları dahi kurmalarına müsaade edilmemiş, çeşitli tarihsel süreçler içerisinde teşekkül etmiş olan sosyal topluluklar(aşiretler gibi) yok edilmek istenmiştir.

Devrim başladığında Türkmenler, gerek barışçıl gösteriler gerekse de silahlı mücadele olsun, devrime doğrudan iştirak ederek sahada eylemlere girişmişlerdir. Bunun yanında Suriye Türkmenlerin bakış açısını ve taleplerini ifade edecek, Suriye muhalefeti kapsamında haklarını dillendirecek siyasi oluşumlara ihtiyaç hissedilmiş, bu bağlamda bazı Türkmen partileri ihdas edilmiştir. Bunlara örnek olarak;

  • Suriye Demokratik Türkmen Hareketi
  • Suriye Ulusal Türkmen Kitlesi

Mezkûr Türkmen siyasi oluşumları, Suriye’nin toprak bütünlüğü ilkesine bağlı olup, herhangi bir etnik ya da dini grubu dışlamaksızın tesis edilecek Suriye ulusal çatısı altında Türkmenlerin etnik hak ve taleplerini cevaplanması gerektiğini savunmaktadır. Esed rejimine muhalif siyasi oluşumlar dâhilinde Türkmenleri temsil amacıyla Suriye Demokratik Türkmen Hareketi ve Suriye Türkmen Meclisi Suriye Ulusal Meclis’inde 9, Suriye Ulusal Türkmen Kitlesi 7 sandalyeye sahiptir.

SMDK’nin teşkil edilme sürecinde Türkmenler üç kişi ile temsil edilmiş, bunlardan ikisi Suriye Demokratik Türkmen Hareketi’ne ve Suriye Ulusal Türkmen Kitlesine mensup olup, üçüncü kişi bağımsızdır.

Siyasi Türkmen organizasyonlarının yanında, Türkmenler Sivil Toplum Kuruluşlarına da önem vermiş, bu bağlamda Türkmen şehitlere ve fakirlere yardım eden birçok hayır kurumu ve kültürel faaliyetler gösteren STK’lar teşkil edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Home BİLEŞENLER Etnik Gruplar Türkmenler