Kürt Ulusal Konseyi

Suriye’deki Kürt hareket ve partilerinin çağrısıyla 26 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş Ulusal Kürt Kongresine,  ilk Kürt hareketlerinin aktivistleri, bağımsız milli şahsiyetler, gençlik organizasyonlarından temsilciler, siyasi parti temsilcileri, insan hakları örgütleri mensupları, toplumsal ve kültürel faaliyet gösteren gruplar ve gazetecilerden müteşekkil 250 temsilci iştirak etmiştir. Kongrenin çağrıda bulunduğu temel ilkeler şu şekildedir;

  • Suriye halkının barış ve onur için giriştiği barışçıl kalkışmasının hedefleri tahakkuk etmelidir.
  • Kürt halkının etnik haklarının koruma altına alınacağı çoğulcu, demokratik, parlamenter bir devlet inşa edilmelidir.
  • Ülkenin temel bileşenlerinden biri olarak Kürt halkının Anayasal olarak kabul edilmelidir.
  • Dini, etnik ve siyasi ayrımcılık kesinlikle yapılmamalı, bütün Suriyeliler için demokratik laik bir ülke inşa edilmelidir.
  • Baskı ve zorbalığın olmadığı, görüşleri nedeniyle tutuklananların serbest kaldığı bir ülke var edilmelidir.

Kapsamlı tartışmaların yaşandığı farklı görüşlerin ortaya atıldığı konferansta,  katılımcıların sunduğu projeleri değerlendirerek bir ortak bildiri oluşturacak kurul teşkil edilmesi kararlaştırıldı.  Öne çıkan eğilim ve kararlar şu şekildedir;

-Ulusal Açıdan-

Suriye’de yaşananlar gittikçe kötüleşen bir ulusal krizdir ve bu krizinin sorumlusu rejimdir.  1963’de gerçekleştirilen darbe ile iktidara gelen Baas rejimi o günden bu yana, zorbalık yapmış, devlet gücünü kötüye kullanmış, genel ve özel anlamda özgürlüklere kısıtlama getirmiş, ekonomik gelişim ve kalkınmayı gerçekleştirememiş, fakirlik ve işsizlik gün geçtikçe artmış, yolsuzluk ve rüşvet olağanlaşmıştır. Halkın, uzun zamandır,  demokratik reformların gerçekleştirilmesi talepleri, bu talepleri dillendirenlerin, insan haklarına riayet talep edenlerin hatta yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunanların daha çok baskı zulme maruz kalmasıyla neticelenmiştir.

Rejimin, Suriye içerisinde karşılaştığı sorunların çözümünde takip ettiği bu yöntem, Arap Bahara bağlamında, Suriye’de de özürlük ve onur talebinde bulunan barışçıl devrimci hareketinin kıvılcımı olmuştur.  15 Mart tarihinde halk iradesi olarak tezahür eden devrim hareketi kısa sürede Kürt bölgelerini de içerecek şekilde bütün Suriye’ye yayılmıştır.  Ancak askeri/güvenlik yöntemini tek yol olarak benimseyen rejim buna daha fazla zorbalık daha fazla baskı ile karşılık vermiştir.  Bu durumda askeri müdahaleye sebebiyet vermiştir.

Kongre, ülkede devam eden krizin son bulmasının, baskıcı rejimin fikri siyasi örgütsel yapısının tümüyle değişmesi ile mümkün olduğunda vurgu yapmıştır. Güvenlik temelli devletin yerine siyasi adem-i merkeziyet fikrine dayanan, etnik ve dini ayrımcılık yapmayan, demokratik, çoğulcu, parlamenter ve laik bir devletin kurulması gerektiğini belirtmiştir. Bir daha baskı rejimine geri dönmemek üzere, bütün vatandaşların hakları ve sorumlulukları açısından hukuk önünde eşit olduğu ve kurumlar üzerine bir devlet inşasına ihtiyaç dile getirilmiştir.

Kongre, Suriye ulusal muhalefetinin birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için çalışacak, kendi içerisinde bir icra heyeti teşkil etmiştir. Zira muhalefetin birlik ve beraberliği, güç dengelerinin Suriye halkının barışçıl devrimi ve meşru taleplerinin tahakkuku lehine değişmesi için önemlidir.

-Suriye Kürtleri Açısından-

Suriye’deki Kürt halkı Suriye’nin asıl unsurlarından biri olup, kendi tarihi topraklarında yaşayan, Suriye’nin tarihi milli toplumsal örgüsünün bir parçasıdır.  Suriye halkının, temel birleşenlerinden(ikinci büyük ırk olarak) biri olarak anayasal tanınmışlık talep etmektedir.  Kendi ulusal meselesine, ülke bütünlüğü temelinde kendi kaderini tayin etme de dâhil, demokratik adil çözüm istemektedir.  Kongre, Kürt meselesinin çözümünü demokrasi yolunda önemli bir adım, Suriye Suriyelilerindir şiarı ile yarının daha güzel olması arzulanan Suriye’sini inşa için çalışan Suriye muhalefeti için önemli bir sınav olarak görmektedir.

Kongre, Kürt gençlik hareketini barışçıl Suriye devrimin bir parçası olarak görmekte, Kürt meselesinin millileşmesine derinlik kattığına inanmaktadır.

Kongre,  inanç özgürlüğü ve dini ibadetlerin özgürce yerine getirilmesi noktasında saygı ve anayasal güvence gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Asuriler, Keldaniler, Suryaniler ve diğer azınlıkların etnik haklarının güvence altına alınması gerektiğini savunmaktadır.

Kongre, Suriye ulusal muhalefetinin bir parçası olarak, hâlihazırdaki Suriye yönetimi ile müzakere konusunda, bireysel olarak, herhangi bir girişimi yanlış bulmaktadır.

Kongre’ye iştirak eden, içerisinde partilerinden de bulunduğu bütün oluşumlar (Cephe, Koalisyon, Koordinasyon, Siyasi Meclis) ilga edilmiş, Kongre tek Kürt Ulusal Meclisi olarak kabul edilmiştir.

Kongre, kendi içerisinden çıkan icra kurulunu Suriye muhalefetinin diğer kesimleri ile müzakereye yetkili kılmıştır. 

Kongre, 27 Ekim 2011 tarihinde çalışmalarını başarı ile sonlandırmıştır. Gerek zenginlik ve çeşitlilik gerek yetki ve düzenlenme açısından bu büyüklükte bir ulusal konferansın gerçekleştirilmesi, Suriye Kürtlerinin tarihinde bir ilk olarak kabul edilebilir.  Ayrıca, Kürt ulusal hareketi birleşeni partiler, toplumsal faaliyet gösteren gruplar, kadın dernekleri, gençler, kültürel kurumlar ve hukuk savunucuları ve bağımsızların temsilcilerinden müteşekkil bir icra kurulunun teşkili oldukça önemlidir. İcra kurulu, çalışmalarını büyük bir özveri ve samimiyetle, Halk ve ülke menfaatine çalışmaktadır.

Kürt Ulusal Meclisi, Suriye Ulusal Koalisyonu içindeki temsilcisini halen belirlememiştir.

Facebook sayfası aşağıdaki gibidir;

 

 

 

 

Home BİLEŞENLER Etnik Gruplar Kürt Ulusal Konseyi