Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Kurucu İlkeleri ve Siyasi Vizyonu

Suriye devrimi baskı rejimin temel dayanaklarını ortadan kaldırmayı, demokratik, çoğulcu ve sivil bir devlet inşa etmeyi, bütün vatandaşlarının vatandaş olmalarından kaynaklanan temel haklarına riayet eden bir hukuk devletinin tesisini hedeflemektedir.

Yeni Suriye devleti aşağıdaki temel esaslar üzerine bina edilecektir:

 1. Suriye, vatandaşlık ilkesi dâhilinde, anayasal çerçeve ve hukuk zemininde yükümlülük ve sorumlulukları açısında bütün vatandaşların eşit olduğu demokratik, çoğulcu ve sivil bir devlettir. Hukuk önünde, siyasi ve düşünsel mensubiyetleri, etnik kökeni ve dini ve mezhebi aidiyetleri nedeniyle Suriye halkının bireyleri arasında ayrım yapılmaz.
 2. Suriye Devleti resmi olarak Suriye toplumunu oluşturan bütün etnik unsurları kabul etmektedir. Bu etnik unsurların kendi dil, adet ve geleneklerini yaşama ve yaşatma isteklerini hukuki olarak güvence altına almaktadır.
 3. Demokratik seçimler yeni Suriye’de tek yöntem olarak kabul etmektedir. İktidarın barışçıl yollarla el değiştirmesi ve siyasi çoğulculuk olumlanmakta şiddet reddedilmektedir. İnanç, düşünce, ifade, partileşme, basın, çalışma, protesto, grev, seyahat, yaratıcılık gibi vatandaşlarının hukukuna riayet edilmesi gerektiği kabul edilmektedir.
 4. Yürütme erkinden bağımsız yasam yetkisine sahip parlamentoda halkı temsil edecek vekillerin seçimi için seçimler ilke olarak kabul edilmektedir. Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, sadece bir kez yeniden seçilme hakkı bulunmaktadır.
 5. Yeni Suriye’de, bütün siyasi taraflar arasında şerefli bir yarışın gerçekleşeceği, kamu imkânlarından ve basın yayın araçlarından eşit bir biçimde yararlanacakları siyasi partiler, seçim, basın yayın kanuna dayanmaktadır.
 6. Yeni Suriye, Hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince yargı erkinin, yürütme erkinden bağımsız olduğu, kimsenin kanunun ve yargılamanın üzerinde olmadığı, kapsayıcı bir ilke olarak kimsenin dışında kalamayacağı bir sisteme dayanmaktadır.
 7. Yeni Suriye’de, keyfi ya da yereli delillerden yoksun şüpheye dayalı tutuklamaları olmadığı, herhangi bir tutuklamanın savcılıktan alınan gerekçeli izinle yapılabilecektir. Bilgi almak amacıyla tutuklulara fiziki ya da psikolojik işkencenin yapılamayacak, kanunun süresini belirleyeceği soruşturma sürecince yargının tam denetim yapacaktır. Tutuklular soruşturmanın hemen ardından adil yargılamanın olduğu mahkemelere sevk edilecek, kedilerini savunma hakkı tanınacak ve avukat tayin edilecektir.
 8. Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Özel ve İstisnai Mahkemeler kaldırılacak, Askeri Mahkemelerde sadece askerler yargılanacaktır. Bütün istisnai kanunlar kaldırılacak, bütün zanlılar olağan mahkemelerde yargılanacaktır. Ceza hukuku ve baskı rejimin ürünü olan siyasi suçlar gözden geçirilecek, insan hakları temelinde uluslararası hukukla paralel yeni kanunlar getirilecektir. Zanlı suçu ispat edilinceye dek masumdur, ilkesi esas alınacaktır. Hapishane ve nezarethanelerin koşulları gözden geçirilecek, hapishaneler, tutukluların özgür kaldıktan sonraki hayatlarında doğal koşullarda devam etmelerine imkan verecek bir rehabilitasyon merkezine dönüştürülecektir.
 9. Sendikalar ve Esnaf ve Sanatkârlar odalarının bağımsızlığı, iktidarın hiçbir biçimde bu örgütlenmelerin iç işlerine müdahil olmaması, bu örgütlenmelerin hukukun çizdiği çerçevede uygun gördüğü vesileleri kullanarak milli ekonominin gelişmesine kendi geliştirdiği programı takip ederek katkı sunması garanti altına alınacaktır.
 10. Farkı toplumsal kesimleri kuşatacak, Sivil Toplum Kuruluşlarının kurulması, İnsan Hakları Komisyonlarının faaliyet göstermelerine önem verilmesi, çalışma olanakları ve hukuki açıdan kadın haklarına gerekli önemin verilmesi sağlanacaktır.
 11. Suriye Ordusu, yürütme erkinin emri altında milli bir kurum olarak, işgal altındaki topraklarını kurtararak, ülkeyi düşman saldırılarından korumla yükümlü olacak, kurmay kadrosu ve askerleri ile birlikte hiçbir siyasi faaliyette bulunmayacak, siyasete müdahil olamayacaktır.
 12. Bireysel mülkiyet kabul edilmiş sivil bir haktır ve devlet sanayi yatırımlarını, ticari atılımları ve yatırımları destekleyen bir ekonomi politikası takip ederek, çalışma üretim ve yatırımda vatandaşlar arasında fırsat eşitliğinin sağlayarak bu hakkı koruma altına alır. Devlet gerek doğrudan gerek STK’ları teşvik ederek, toplumsal yeterliliğin sağlanması, ailenin korunması, yardım sahipleri ve engellilere gerekli hizmetlerin verilmesini sağlar. Aynı şekilde, bilimsel araştırmaların yapılması, eğitim kalitesinin arttırılması ve edebi ve sanatsal faaliyetlerin zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar yapar.
 13. Suriye Arap Birliği üyesidir,  arasında uzun bir tarihe dayanan kültürel ve bilimsel alışveriş ve ticari alış verişin yaşandığı Arap ülkeleri ve komşu ülkelerle komşuluk ilişkisi kuracaktır. Filistin halkının başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurmasının tarihi ve meşru bir hakkı olduğuna inanmaktadır.
 14. Suriye, kendi bağımsızlık, egemenlik ve coğrafi bütünlüğüne zarar vermediği müddetçe, uluslararası adalet ve barışı sağlamak üzere yapılan bütün anlaşmaları kabul etmekte ve bu anlaşmalarından doğan sorumlulukları kabul etmektedir.

 

 

Home Hakkımızda Siyasi Vizyon